Exit Seminar- Thomas Whelan

Tuesday January 26, 2021
12:30 pm - 01:30 pm
Topic
Spliceosomal Diversity of Microsporidia and Rozellomycota
Location
Zoom Details to Follow
Host
Naomi Fast
Speaker
Exit Seminar- Thomas Whelan
Affiliation
Botany Department
Series
Botany Seminar Series